KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Aktualizacje i informacje 2014

Zmiany w deklaracjach skróconych PDS i WDS. Nowa wersja modułu ECS (AES) 1.3.0.22 / 2.0.0.4 oraz ICS 1.3.0.4 / 2.0.0.2; 2014-12-01

Nowe wersje modułów obsługi przywozowych deklaracji skróconych (PDS) w systemie ICS oraz wywozowych deklaracji skróconych (WDS) w systemie ECS (AES) zostały przygotowane w związku ze zmianami w sposobie obsługi zgłoszeń wchodzących w życie 1 grudnia 2014 roku.

Zmianie uległy przepisy dotyczące wywozowych deklaracji skróconych (WDS) i przywozowych deklaracji skróconych (PDS).
Szczegóły zostały zawarte w newsletterze Administracji Celnej nr Z/72/2014 z 7.11.2014 roku. Podstawę prawną zawiera rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 174/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny w zakresie identyfikacji osób w kontekście umów o wzajemnym uznawaniu upoważnionych przedsiębiorców.

Zgodnie z postanowieniami w/w rozporządzenia, identyfikacja przedsiębiorcy poprzez podanie numeru EORI/EORI-like będzie wystarczająca. Zatem - jeżeli w PDS lub WDS podano numer EORI (lub w określonych sytuacjach numer EORI-like), FRAKTAL STUDIO CELNE nie będzie podawać nazwy, miejscowości, ulicy i numeru, kodu pocztowego ani kodu kraju dla tego podmiotu.

Szczegółowe wymagania są określone w nowych wersjach specyfikacji komunikatów XML dla systemu ECS (AES) (wersja 2.08) i systemu ICS (wersja 2.07).

Ważne informacje na temat procedury awaryjnej ECS (AES); 2014-09-15

W biuletynie Służby Celnej z dnia 15 września opublikowane zostały ważne informacje dotyczące stosowania wywozowej procedury awaryjnej oraz problemów ze zgłoszreniami w dniu 11 września.

UWAGA! Podczas ogłoszonej procedury awaryjnej sprawy wywozowe muszą być zgłaszane za pomocą procedury z wykorzystaniem Wywozowego SAD/Bezpieczeństwo (ESS), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 45k do RWKC, z wpisanym w polu 44 krajowym kodem informacji dodatkowej „3PL15-FALLBACK”. Jeżeli zgłoszenie posiada więcej niż jedną pozycje towarową należy przedstawić także Wywozowy Wykaz Pozycji/Bezpieczeństwo, zgodny ze wzorem określonym w załączniku 45l RWKC. Procedura wywozu jest obsługiwana wyłącznie na kartach 1, 2, 3 ESS. Karta 1 ESS jest archiwizowana w UWU. Karty 2 i 3  są wydawane przedstawiającemu towar.

Administracja celna informuje: "Pomimo ogłoszonej w danym dniu niedostępności systemu ECS (AES), część podmiotów dokonała jednak zgłoszeń w procedurze uproszczonej. Czynności te spowodowały, że do wysłanych zgłoszeń wygenerowane zostały komunikaty IE528 zawierające numer MRN, lecz dane te, nie zostały zapisane w bazie systemu. Ponadto, problemy techniczne, z jakimi borykała się w owym czasie administracja celna sprawiły, że nie nastąpiło automatyczne wygenerowanie komunikatów IE529 i towarzyszących im dokumentów EAD. W chwili obecnej status dokumentów, które zostały wysłane do systemu w trakcie trwania awarii, to "Oczekiwanie" (bez nadanego numeru MRN). Brak tegoż komunikatu jest równoznaczny z brakiem zgody na zwolnienie towaru. Tym samym, towar taki, powinien zostać zatrzymany w miejscu uznanym lub wyznaczonym, do czasu podjęcia decyzji przez organ celny. W zaistniałej sytuacji podmioty, które mimo wyraźnego komunikatu, o wprowadzeniu procedury awaryjnej, jak również wbrew zapisom określającym zasady zwolnienia towaru, dokonały ich fizycznego zwolnienia, winny zgłosić się do właściwych jednostek administracji celnej celem uzupełnienia ewidencji i dokończenia procedury obsługi zgłoszenia wywozowego w procedurze uproszczonej. (...) w przypadku podmiotów, które nie zgłoszą się celem ponownego wygenerowania komunikatów: IE528 i IE529, zgłoszenia, które znajdują się w statusie "Oczekiwanie" (bez numerów MRN w bazie systemu ECS (AES)), po okresie 14 zostaną automatycznie usunięte."

UWAGA! Od godz. 18:00 w dniu 16.09.2014 do godz. 01:00 dnia 17.09.2014, będą prowadzone prace związane z konserwacją urządzeń zasilania gwarantowanego. Powyższe prace spowodują przerwę w dostępie do systemów CELINA/INTRASTAT/ECS (AES)/ICS. W związku z powyższym zaleca się stosowanie procedury awaryjnej. Informacja  o przerwie oraz o dokładnym terminie uruchomienia systemów, będzie dostępna na stronach internetowych: http://www.e-clo.pl

UWAGA! Od 2014-08-04 UC o kodzie 443030 nie może występować jako Urząd Zgłoszenia; 2014-08-01

Od 4 sierpnia nie jest możliwe zgłaszanie spraw celnych (import, eksport, tranzyt) do Urzędu Celnego o kodzie 443030. Zamiast tego kodu należy wpisywać jako Urząd Zgłoszenia kod 443020. Kod urzędu celnego w polu LOKALIZACJA pozostaje bez zmian - jeśli wpisywali tam Państwo do tej pory kod PL443030 to nadal należy wpisywać ten kod.

UWAGA!

Zgłoszenia, w których zostanie wpisany UC443030 jako Urząd Zgłoszenia, nie dotrą do administracji celnej a Państwo nie otrzymają informacji na ten temat. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z administracją celną (tel. 22 606 72 09).

Aktualizacja słowników 34, 79 i 87; 2014-07-31

W słowniku dokumentów wymaganych dodano nowy kod: D019 o opisie "Upoważnienie do procedury celnej o znaczeniu ekonomicznym/użycie końcowe w ramach środka antydumpingowego/wyrównawczego."

W słowniku kodów określających przeznaczenie korekty poprawiono opis kodów 070P i 071V.

Uwaga! Problem z instalacją klucza (certyfikatu) do bezpiecznej transmisji danych za pomocą Internet Explorer 11; 2014-07-30

Według instrukcji dostępnej na stronie https://www.e-clo.pl/cbt/ do składania wniosku oraz instalacji certyfikatu konieczna jest przeglądarka Internet Explorer. Niestety najnowszy Internet Exporer w wersji 11 nie obsługuje skryptów koniecznych do złożenia wniosku a nastepnie zainstalowania pełnego certyfikatu. Otrzymujemy wiele zgłoszeń od Państwa dotyczących tego problemu.

Rozwiązaniem problemu jest użycie do wnioskowania i instalacji certyfikatu przeglądarki Firefox (w wersji nie niższej niż 16). Należy pamiętać, że instalacja certyfikatu musi odbyć się na tym samym komputerze, tej samej przeglądarce i w tej samej wersji przeglądarki, jaka była użyta do złożenia wniosku (nie wolno aktualizować przeglądarki w okresie od złożenia wniosku do instalacji certyfikatu). Po zainstalowaniu certyfikatu w składnicy certyfikatów przeglądarki Firefox należy certyfikat wyeksportować a następnie zaimportować go za pomocą Internet Explorer.

W przypadku wersji Internet Explorer niższych niż wersja 11 instalacja powinna przebiec poprawnie i nie wymaga zmiany przeglądarki.

Aktualizacja słownika 34 - kod Y937; 2014-07-02

Aktualizacja słownika 34 z dnia 2014.07.02. Wprowadzony został nowy kod Y937 oznaczający, że zadeklarowane towary nie podlegają rozporządzeniu wykonawczemu Komisji (UE) nr 669/2009 dotyczącemu kontroli pasz i żywności niepochodzącej od zwierząt określonych wg szczegółowych przepisów.

Aktualizacja słowników 34, 36, 91; 2014-06-27

Aktualizacja słowników 34, 36, 91 z dnia 2014.06.26.

Nowe kody: 3DK7 (słownik 34), 0PL12 (słownik 36). W przypadku słownika nr 91 - dodanie dużej ilości kodów ze słownika nr 34.

Nowa instrukcja obsługi kodu 3PL21 obowiązująca od 2014-04-11

Począwszy od dnia jutrzejszego w komunikacie IE507, przesyłanym w przypadku gdy UWU jest różny od UWA, po kodzie informacji dodatkowej „3PL21” podawany jest alternatywnie albo numer karnetu TIR albo numer LRN zgłoszenia tranzytowego (decyzja w tym zakresie pozostaje w wyłącznej gestii podmiotu).

Aktualizacja programu FRAKTAL ECS (AES)++. Aktualizacja słownika 34 ; 2014-04-03
 1. Aktualizacja słownika kodów dokumentów wymaganych nr 34 - nowe kody: C062 i C063.
 2. Poprawienie mechanizmu przesyłania dalej (forward) otrzymanych wiadomości mailowych w przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia z serwerem SMTP.
 3. Poprawienie działania mechanizmu wysyłki komunikatów do systemu ECS (AES) w przypadku korzystania z połączenia internetowego typu Neostrada z zablokowanym dostępem do serwerów SMTP po porcie 25.
Aktualizacja programu FRAKTAL ECS (AES)++ ; 2014-04-03

Dostosowanie sposobu generowania zawiadomienia o przybyciu (komunikat IE507) do nowej specyfikacji systemu ECS (AES) w wersji 2.07.
Zmiana polega na dodaniu informacji o powiązaniu eksportowanego towaru ze zgłoszeniem karnetu TIR w systemie NCTS. Konieczne w związku z tym jest oznaczenie w IE507, że ze sprawą jest powiązany tranzyt oraz podanie numeru LRN jako informacji dodatkowej o kodzie 3PL21. Numer LRN w tym przypadku składa się z 8-znakowego numeru karnetu TIR uzupełnionego numerem własnym zgłoszenia NCTS (IE015), które dotyczy tego karnetu TIR. Opis numeru LRN ze strony ZMPD

Szczegółowo sposób postępowania w takich zgłoszeniach został opisany w Newsletterze Administracji Celnej nr Z/19/2014 z 19.03.2014 roku.

Aktualizacja słowników 34, 36, 82, 109; 2014-03-31

Aktualizacja słowników obejmuje:

 • słownik nr 34 - kody dokumentów wymaganych - nowe kody: Y800 i Y936;
 • słownik nr 36 - kody informacji dodatkowych - nowe kody: 0PL11 i 3PL21;
 • słownik nr 82 - kody metod wartościowania - nowy kod: 0.
Aktualizacja programów FRAKTAL Studio Celne z 2014-03-11

Udostępniliśmy aktualizacje dotyczące programu głównego FRAKTAL STUDIO, programu AWB++ oraz modułów Kontrahenci i Kursy walut, które wchodzą w skład programów należących do FRAKTAL Studio Celne.

W programie AWB ++ dodaliśmy kilka nowych, użytecznych funkcji: kartotekę stawek lotniczych, nowe możliwości wydruku manifestu do przesyłek skonsolidowanych, dla wszystkich HAWB, dla wybranych HAWB, wydruki ogólne do listu Master, wydruki według wzorów LOT, możliwość drukowania własnego logo na dokumentach. Dodaliśmy dodatkowe pola na uwagi, numery referencyjne, udostępniliśmy możliwość podania na HAWB innej waluty niż ogólna dla poszczególnych pozycji. Szczegółowy opis zmian w modułach znajduje się poniżej.

FRAKTAL STUDIO (program główny) do wersji 1.3.0.8 - opis zmian

FRAKTAL AWB++ do wersji 1.3.0.10 - opis

FRAKTAL AWB++ do wersji 1.3.0.8 - opis

FRAKTAL AWB++ do wersji 1.3.0.6 - opis

Kontrahenci do wersji 1.3.0.8 - opis

Kontrahenci do wersji 1.3.0.6 - opis

Kursy walut do wersji 1.3.0.4 - opis


Aktualizacja FRAKTAL SAD++ z 2014-02-14

Aktualizacja do wersji 1.3.0.46

 1. Dodanie opcji wyboru, która w przypadku danych kontrahenta zagranicznego (nieposiadającego EORI) pozwoli określić czy ma być wstawiany (lub nie wstawiany) symbol "NATURAL PERSON". Jeśli użytkownik nie chce, aby symbol był używany dla firm, powinien wybrać tę opcję w konfiguracji programu. Domyślnie symbol jest wpisywany dla osób i firm, zgodnie z instrukcją wypełniania dokumentów.
 2. Umożliwienie podawania dodatkowego opisu towaru w przypadku zgłoszeń importowych w związku z wydłużeniem pola na opis towaru z 260 do 1000 znaków. Dodatkowy opis towaru jest dostępny pod przyciskiem obok obecnego (standardowego) opisu towaru lub po dwukliknięciu na pole z opisem towaru.
  • Modyfikacja wyznaczania i sprawdzania metod płatności należności celno-podatkowych w przypadku następujących procedur:
   uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń (kod procedury w polu 37 zgłoszenia celnego - 51)
  • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła (kod 53, kody szczegółowe od D1 do D29)
  • składu celnego typu D (kod 71)
  • przetwarzania pod kontrolą celną (kod 91)
  • odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych (kod 53, kod szczegółowy D51)
  • dopuszczenia do obrotu towarów z zerową lub w całości zawieszoną stawką celną.
   Na podstawie informacji zawartych w newsletterze Służby Celnej nr 1/2014, z poźniejszymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami.
 3. Dodanie możliwości wybrania z kartoteki kontrahentów danych nadawcy lub odbiorców w przypadku konieczności podania tych danych w pozycji towarowej.
 4. Poprawnie walidacji zgłoszeń tranzytowych (IE015) w przypadku różnych nadawców/odbiorców dla róznych pozycji towarowych - sprawdzanie reguł R010 i R011.
 5. Modyfikacja działania przycisku "Wybierz" na liście nadawców i odbiorców dodatkowych w zgłoszeniu celnym - jeśli nie ma żadnego kontrahenta, to automatycznie jest dodawany nowy kontrahent.
Ochrona antyspamowa - filtr e-mail; 2014-02-12

Prosimy o zapoznanie się z przydatną funkcją oprogramowania - filtrowaniem wiadomości email przychodzących na konta pocztowe do obsługi ECS (AES), NCTS, Celina (e-podpis). Przygotowaliśmy króciutki film (1 min.) pokazujący jak w łatwy sposób pozbyć się spamu: Filtrowanie wiadomości e-mail.

Jednocześnie chcieliśmy poinformować, że przygotowaliśmy nową firmową stronę internetową, która zawiera wiele materiałów dotyczących oprogramowania. Zapraszamy na www.fraktal.com.pl

Wydruki karnetów TIR - nowy moduł; 2014-02-11

Miło nam poinformować, że wprowadziliśmy do oferty nowy moduł do obsługi wydruków karnetów TIR. Wydruki można przygotować automatycznie na podstawie zgłoszenia tranzytu IE015 lub poprzez samodzielne wypełnienie pól. Do nadruków konieczna jest drukarka igłowa typu Flatbed (z płaskim łożem).

Opis programu: http://fraktal.com.pl/karnet-tir-wydruk.html

Cena licencji na pierwsze stanowisko: 390 zł + 23% VAT
Na każde kolejne: 290 zł + 23% VAT

Zapraszamy do zamawiania modułu do wydruku karnetów TIR: zamowienia@fraktal.com.pl

Zmiany związane z nowymi zasadami wypełniania zgłoszeń uzupełniających ; 2014-01-20

Procedura++ 1.03.0.12 - Zmiana zatwierdzania powiadomienia w procedurze uproszczonej. Jeśli pozycje rejestru pochodzą z jednego dnia, to automatyczne dodawana jest do zgłoszenia uzupełniającego informacji dodatkowej o kodzie 1PL05.

SAD++ 1.3.0.44 - Zmiana reguł sprawdzania poprawności zgłoszeń celnych importowych w związku z wejściem w życie nowej instrukcji dotyczącej podawania w zgłoszeniu celnym daty do kalkulacji (atrybut DataDoKalkulacji, kod 1PL05) - w szczególności w przypadku zgłoszeń uzupełniających w procedurze uproszczonej, dla których pole 1B ma wartość "Z"; Przygotowanie mechanizmu umieszczania atrybutu DataDoKalkulacji z datą, pod którą umieszczono wpisy w rejestrze procedury uproszczonej w przypadku generowania XMLa dla zgłoszenia uzupełniającego (dla pola 1B równego "Z").

Komunikat źródłowy

Awaria w systemie Celina została usunięta ; 2014-01-09

Awaria w systemie Celina została usunięta. Rozwiązane zostały problemy techniczne, które utrudniały zgłaszanie importów. Jeśli będą pojawiać się problemy merytoryczne związane ze zmianami w systemie Celina, prosimy o kontakt z Helpdeskiem systemu (tel. 0801 457 900).


Aktualizacja FRAKTAL SAD++ 2014-01-06

SAD++ 1.3.0.38 - opis

SAD++ 1.3.0.40 - opis

SAD++ 1.3.0.42 - opis

Aktualizacja FRAKTAL STUDIO CELNE - nowa wersja modułu obsługi zgłoszeń celnych i słowników - obowiązują od 7 stycznia 2014 roku

W związku z instalacją nowej wersji systemu CELINA-IMPORT z 7 stycznia 2014 i wejściem w życie nowej wersji specyfikacji plików XML (wersja 2.0.53) przesyłanych do systemu CELINA w przypadku zgłoszeń importowych przygotowaliśmy dla Państwa nową wersję opogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE. Na aktualizację składa się nowa wersja modułu przygotowywania zgłoszeń celnych oraz nowa wersja słowników wykorzystywanych w przypadku zgłoszeń celnych.

Aktualizacja słowników objemuje:

 • Słownik nr 7 kodów krajów - wykasowanie kodu "YT" Mayotte - terytorium to zostało włączone do Francji (FR) od 1.01.2014.
 • Słownik nr 26 kodów walut:
  • wykasowanie kodu "LVL" (łat łotewski) w związku z wejściem Łotwy do strefy EURO
  • zmiana kodu "ZMK" na "ZMW" kwacha zambijskiego.
 • Słownik nr 36 kodów informacji dodatkowych - uzupełnienie słownika o kody 1PL04,1PL05,1PL06 i 1PL08.
 • Słownik nr 76 kodów szczegółów procedury w polu 37 - dodanie do słownika kodu F06.
 • Słownik nr 109 kodów dodatkowych PL - dodanie kodów V094 i V095.

W przypadku modułu obsługi zgłoszeń celnych zostały uwzględnione zmiany wynikające z nowej specyfikacji plików XML uwzględniające zmiany przedstawione w newsletterach przesyłanych w ostatnich dniach przez Ministerstwo Finansów.

Jeśli napotkają Państwo probelmy związane z przyjmowaniem zgłoszeń celnych przez system CELINA ze względu na wdrożenie nowej wersji systemu CELINA i nową specyfikację XML, to prosimy o kontakt po uprzednim przygotowaniu plików XML z wysłanym i odrzuconym zgłoszeniem celnym wraz z odpowiedzią systemu CELINA (w formie PWK2).


Nowe kursy celne od 1 stycznia 2014 roku ; 2014-01-02

W nawiązaniu do poprzedniej notki informujemy, że Ministerstwo Finansów przeprosiło właśnie za pomyłkę i opublikowało nową tabelę kursów celnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku, potwierdzając tym samym naszą interpretację sposobu wyliczania kursów celnych.

Według Ministerstwa Finansów kursy celne następujących walut:

 • JPY (jen japoński)
 • THB (bat tajlandzki)
 • TRY (lira turecka)
 • BRL (real brazylijski)
 • MYR (ringgit malezyjski)

są określone na podstawie kursów tych walut z tabeli NBP nr 244/A z 18 grudnia 2013, a nie z tabeli 248/A z 24 grudnia 2013.

W związku z powyższym opublikujemy odpowiednią aktualizację tabeli kursów celnych.

Jeśli pobierają Państwo automatycznie kursy celne w programie FRAKTAL STUDIO CELNE, to jutro pobrane zostaną kursy tych walut opublikowane w tabeli NBP z 18 grudnia 2013 roku o numerze 244/A.

Ze względów technicznych data obowiązywania tych kursów celnych będzie ustawiona w programie na 3 stycznia 2014. Można ją zmienić na 1 stycznia 2014 roku upewniając się, że żaden inny kurs danej waluty nie ma tej samej daty obowiązywania jako kurs celny. Prosimy jednocześnie o upewnienie się, że w przypadku zgłoszeń dokonywanych w wymienionych walutach korzystają Państwo z właściwego kursu celnego.

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/927920/kursy+na+stron%C4%99+012014