KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Aktualizacje i informacje 2015

Zmiany w module SAD, 2015-12-01

Dostosowanie do zmian w specyfikacjach komunikatów przesyłanych do systemu ECS (AES) (eksport) i NCTS (tranzyt) wchodzących w życie 1.12.2015, w szczególności zmiany w regułach sprawdzania poprawności dokumentów IE515/IE513 i IE015.

Aktualizacja słowników, 2015-11-30

Zaktualizowane zostały słowniki nr 34,48,70,88,109,215.

Zmiana sposobu podawania numeru wpisu na listę agentów celnych, 2015-09-30

Od 1 października 2015 roku w zgłoszeniach importowych i eksportowych należy podawać numer wpisu na listę agentów celnych w postaci 6-cyfrowego numeru wpisu poprzedzonego kodem kraju, w którym agent celny jest zarejestrowany.

W przypadku agentów celnych zarejestrowanych w Polsce numer wpisu na listę agentów podawany w zgłoszeniu powinien wyglądać następująco: PL123456

Zalecamy poprawienie numeru wpisu na listę agentów celnych w kartotece użytkowników poprzez dopisanie liter PL przed podanym 6-cyfrowym numerem wpisu.

Jeśli użytykują Państwo najnowszą wersję modułu dokumentów SAD, to w przypadku tworzenia nowego zgłoszenia i braku PL przed numerem wpisu program dopisze te znaki automatycznie.

Jeśli przygotowali Państwo zgłoszenia celne we wrześniu, to przed wysłaniem zgłoszenia do systemu CELINA lub ECS (AES) proszę się upewnić, że numer wpisu na listę agentów jest podany zgodnie z nowymi wymaganiami.

Archiwum newsletterów Służby Celnej, 2015-09-30

Chcielibyśmy poinformować, że wszystkie newslettery publikowane dla zgłaszających a wydawane przez Służbę Celną, zostały udostępnione na stronie www.e-clo.pl w zakładce Newsletter i są dostępne pod adresem https://www.e-clo.pl/do-pobrania.

Newslettery służą do przekazywania zgłaszającym informacji o zmianach prawnych, nowych wytycznych, planowanych niedostępnościach systemów informatycznych oraz innych informacji ważnych dla zgłaszających. Dotychczas były one przesyłane wyłącznie na adresy mailowe zgłaszających, którzy zamówili taką usługę we właściwych oddziałach celnych. Newslettery nadal będą wysyłane także na adresy mailowe. Instrukcja zamówienia usługi znajduje się na stronie https://www.e-clo.pl/o-usludze.

Zmiany w ESS. Aktualizacja FRAKTAL SAD++ do wersji 1.3.0.64, 2015-04-22

Udostępniliśmy następujące zmiany:

 • drukowanie masy netto i brutto z dokładnością do 3 miejsc po przecinku na wszystkich typach wydruków zgłoszeń celnych, w tym na formularzu ESS/ESSLoI;
 • w przypadku drukowania formularza ESS/ESSLoI automatyczne dodawanie informacji dodatkowej 3PL15 - FALLBACK, jeśli takiej informacji nie ma na liście dokumentów zgłoszenia eksportowego;
 • drukowanie sumarycznej masy netto i brutto w polach 38 i 35 formularza ESS, jeśli zgłoszenie ma więcej niż 1 pozycję i drukowane są formularze ESSLoI.
Aktualizacja słowników 76 i 36, 2015-04-01

Zmiany w słowniku nr 76 tj. dopuszczalnych wartości drugiej części pola 37 dokumentu SAD oraz w słowniku nr 36 zawierającym kody informacji dodatkowych

W opisie pola 37 dodano następujące kody:

1H2” – towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej zgłoszone jako jedna pozycja towarowa:

 • do procedury dopuszczenia do obrotu zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym przywozowym i podatkowym  (§ 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne)
 • do procedury wywozu, zgodnie z klasyfikacją towaru o najwyższej wartości w przesyłce, jeżeli zawiera ona towary, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych wywozowych lub podatkowych albo zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym wywozowym i podatkowym (§ 20b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne)”

1H3” – zgłoszenie celne dla towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, objętych jedną fakturą, a w przypadku dopuszczenia do obrotu również dowodem pochodzenia, ale załadowanych na kilka środków transportu - składane oddzielnie dla towarów przewożonych na poszczególnych środkach transportu, z podaniem kodu wyrobu zgodnie z klasyfikacją wyrobu w stanie zmontowanym (§ 12 i § 20g rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne).

W opisie pola 44 "Krajowe kody informacji dodatkowych” dodano kod:

„3PL02” - kod stosowany w zgłoszeniu niekompletnym w procedurze wywozu w przypadku podwykonawstwa.

W przypadku gdy podwykonawca składa zgłoszenie niekompletne w urzędzie celnym właściwym miejscowo dla swojej siedziby i jednocześnie wie, że zgłoszenie uzupełniające będzie składane w urzędzie właściwym dla siedziby eksportera, podwykonawca zobowiązany jest w Polu 44 umieścić informację dodatkową „ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – 3PL02”.


Anulowanie metody płatności A10. Nowe kody opłat i dokumentów wymaganych; 2015-02-09
 1. Zablokowanie możliwości korzystania z metody płatności A10 w przypadku towarów rolnych z działów od 1 do 24 i 35 taryfy celnej. Metoda płatności A10 zostaje zastąpiona opłatą o kodzie A00 od 16.02.2015.
 2. Aktualizacja słowników:
 • Dodanie kodu C406 (świadectwo CITES dla instrumentu muzycznego) do słownika dokumentów wymaganych (słownik nr 34) do pola 44 SAD.
 • Dodanie kodów 1P1, 1S1, 1T1 do słownika typów opłat w zgłoszeniach celnych (słownik nr 14).

Link do szczegółowej informacji Administracji Celnej w sprawie sposobu stosowania nowych typów opłat:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1192078/1_komunikat_zmiana+Instrukcji_typy+op%C5%82at_4PL05.pdf

CELINA/OPUS - brak możliwości sprawdzania statusów DS (deklaracje skrócone) i PWD (powiadomienia w procedurze uproszczonej) w dotychczasowy sposób; 2015-02-05
W związku z przeciążeniem systemu CELINA/OPUS administracja systemu wyłączyła możliwość sprawdzania statusów DS i PWD poprzez interfejs niewizualny, co oznacza, że obecnie możliwe jest sprawdzanie tych statusów wyłącznie po zalogowaniu się na stronę systemu lub poprzez wysyłane z systemu emaile. Wyłączenie tej funkcji nastąpiło nagle, bez zapowiedzi - w związku z tym nie przygotowaliśmy mechanizmu zastępczego. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi Państwu sprawdzanie statusów w równie wygodny sposób, jak do tej pory.

Tymczasem proponujemy:

 • w przypadku PWD - sprawdzanie statusu na stronie internetowej systemu i ręczne potwierdzanie statusu w ramach oprogramowania FRAKTAL PRODECURA ++

pwd

pwd

 • w przypadku sprawdzania statusu DS - należy wpisywać do deklaracji skróconych zwrotny adres email (adres powinien być inny, niż używane do obsługi CELINA IMPORT, ECS (AES), NCTS) i odbierać komunikaty w ramach programu pocztowego (np. Outlook lub inny) a następnie ręcznie zmieniać status sprawy

Informacja na stronie http://www.e-clo.pl/start-komunikaty