KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Akcyza w obrocie masowym

Program jest przeznaczony dla importerów i eksporterów samochodów działajacych
na masową skalę. Wszystkie procesu w programie przeprowadzane są automatycznie. Dane wczytywane są wyłącznie ze źródeł elektronicznych (plików lub bezpośrednio innych systemów informatycznych) i przetwarzane przez oprogramowanie.
Obsługa płatności podatku akcyzowego w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych samochodów przez importerów masowych. Oprogramowanie pośredniczy także w automatycznym tworzenia deklaracji intrastat i kwartalnych informacji podsumowujących (we współpracy z programem Intrastat++).
Program AKCYZA jest przystosowywany do potrzeb konkretnej firmy. Oprogramowanie wymaga określenia potrzeb, dostosowania oprogramowania i indywidualnego wdrożenia. Nie istnieje standardowa wersja finalnego produktu.

Opis funkcji oprogramowania

 • obsługa różnych klientów dokonujących obrotu samochodami (ważne w przypadku agencji celnych lub firm spedycyjnych)
 • wczytywanie dostaw samochodów z danego dnia
 • generowanie deklaracji AKC-U wraz z załącznikiem w postaci listy samochodów ujętych na tej deklaracji
 • automatyczne numerowanie kolejnych deklaracji AKC-U
 • generowanie wniosków o wystawienie dokumentów potwierdzenia zapłaty akcyzy (DPZA) (indywidualnych lub zbiorczych) – nowych lub ponowny wydruk wniosków wcześniej wystawionych
 • automatyczne numerowanie wniosków o wystawienie dokumentów potwierdzenia zapłaty akcyzy
 • wprowadzanie informacji o zapłacie akcyzy z danej deklaracji AKC-U
 • generowanie dokumentów potwierdzenia zapłaty akcyzy – nowych lub ponowny wydruk dokumentów wystawionych wcześniej
 • automatyczne numerowanie dokumentów potwierdzenia zapłaty akcyzy
 • możliwość swobodnego wyboru pojazdów na wnioski o wystawienie DPZA jak i ostatecznych DPZA
 • możliwość generowania informacji zwrotych do systemów informatycznych Klienta zawierających dane dotyczące wystawionych deklaracji AKC-U, wniosków o wystawienie DPZA lub ostatecznych DPZA
 • umieszczanie informacji o deklaracji AKC-U i pozycji jej załącznika na wnioskach o DPZA i ostatecznych DPZA w celu ułatwienia powiązania pomiędzy różnymi dokumentami składanymi w urzędzie celnym
 • możliwość wczytywania do programu nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • generowanie kwartalnych informacji podsumowujących związanych z nabyciami i dostawami wewnątrzwspólnotowymi
 • przekazywanie danych do programu FRAKTAL INTRASTAT++ w celu wystawienia deklaracji intrastat przy nabyciu lub dostawie wewnątrzwspólnotowej
 • korzystanie z tabeli kursów walut przy generowaniu danych na potrzeby intrastatu lub kwartalnych informacji podsumowujących


Cena

Indywidualnie. Do ustalenia.


Kontakt w sprawie wdrożenia programu

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem oprogramowania Akcyza, prosimy o kontakt telefoniczny tel. 22 382 10 01 lub mailowy.