KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

ZASADY ABONAMENTU PODSTAWOWEGO
I ROZSZERZENIA PREMIUM

 1. Abonament zamawiany jest na okres pełnego roku.
 2. Abonament PODSTAWOWY gwarantuje niezmienną cenę wszystkich aktualizacji oprogramowania w okresie abonamentowym bez względu na liczbę i zakres tych zmian.
 3. W ramach abonamentu PODSTAWOWEGO będą udostępniane aktualizacje oprogramowania w postaci elektronicznej.
 4. W ramach abonamentu PODSTAWOWEGO udostępniane będą aktualizacje funkcjonalne, aktualizacje danych taryfy celnej, aktualizacje kursów walut, aktualizacje słowników kodów, dodatkowa dokumentacja i informacje o zmianach oraz pomoc użytkowa do pełnych wersji programów, w przypadku wersji MINI abonament PODSTAWOWY nie obejmuje pomocy użytkowej do programu z wyjątkiem jednej godziny w pierwszym miesiącu po zakupie licencji.
 5. Abonament POMOC PODSTAWOWA może zostać rozszerzony do pomocy na poziomie PREMIUM.
 6. Abonament rozszerzony do POMOCY PREMIUM dla pełnych wersji programów obejmuje pomoc techniczną związaną z oprogramowaniem i wykraczającą poza zwykłe użytkowanie programu (np. reinstalacja oprogramowania, przeniesienie bazy danych, podłączenie licencji do serwera licencji, dodatkowa konfiguracja, rozwiązywanie problemów technicznych związanych z oprogramowaniem). Pomoc techniczna udzielana jest zdalnie.
 7. Abonament rozszerzony do POMOCY PREMIUM dla oprogramowania w wersji MINI obejmuje pomoc techniczną opisaną w pkt. 6 oraz pomoc użytkową przez cały okres trwania abonamentu.
 8. Rozszerzenie abonamentu do poziomu PREMIUM obejmuje wszystkie użytkowane stanowiska oprogramowania. Nie ma możliwości rozszerzenia abonamentu dla części stanowisk.
 9. Rozszerzenie abonamentu do poziomu PREMIUM zamawiane jest łącznie z abonamentem PODSTAWOWYM. Nie ma możliwości wykupienia rozszerzenia w późniejszym terminie.
 10. Płatność uiszczana jest z góry jednorazowo, co pół roku albo co kwartał. W przypadku oprogramowania w wersji MINI płatność jest jednorazowa za rok z góry. Cena abonamentu PODSTAWOWEGO i rozszerzenia PREMIUM określana jest w cenniku aktualizacji publikowanym na stronie internetowej www.fraktal.com.pl
 11. Abonamenty zamawiane są i udostępniane dla licencji wskazanych poprzez podanie numerów kluczy sprzętowych
 12. W przypadku przerwy w korzystaniu z abonamentu i odnawiania abonamentu po okresie dłuższym niż: 3 miesiące od zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego doliczamy 20% ceny rocznego abonamentu do ceny abonamentu; 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego doliczamy wartość 50% ceny licencji do ceny abonamentu.
 13. Jeśli moduły dodatkowe (np. Faktury, NCTS, AES) powiązane są z licencją programu FRAKTAL Studio Celne lub SAD++ (programy główne) i zainstalowane na tym samym stanowisku komputerowym co program główny, to nie jest wymagany zakup dodatkowego abonamentu, w innym przypadku aktualizowane są za dodatkową opłatą określoną w cenniku.
 14. Aktualizacje oprogramowania są pobierane i wykonywane automatycznie za pomocą programu FRAKTAL Update udostępnianego bezpłatnie przy zakupie oprogramowania.
 15. Warunkiem pobierania aktualizacji oraz udzielenia pomocy zdalnej jest dostęp do internetu oraz prawidłowe skonfigurowanie komputera, programu FRAKTAL Update i dostępu do internetu. Studio Oprogramowania FRAKTAL zapewnia udostępnianie aktualizacji ale nie ponosi odpowiedzialności za problemy z ich pobraniem i instalacją na skutek lokalnej konfiguracji sieci komputerowej i komputera użytkownika, która może blokować czynności konieczne dla uruchomienia, pobierania, zapisu, zmiany, instalacji i.in. czynności niezbędnych do wykonania aktualizacji lub udzielenia zdalnej pomocy technicznej. Studio Oprogramowania FRAKTAL udzieli pomocy w przypadku problemów z konfiguracją, jeśli będzie to możliwe.
 16. Dokładny opis zakresu pomocy opisany jest w pliku ZASADY ABONAMENTU

Informacje dodatkowe

 1. Zdalna pomoc techniczna świadczona jest za pomocą oprogramowania do obsługi zdalnej udostępnianego przez Studio Oprogramowania FRAKTAL. Program do obsługi zdalnej nie wymaga instalacji po stronie Klienta ani opłat licencyjnych ze strony Klienta. Zdalne połączenie oznacza, że za każdorazową zgodą i podaniem nam tymczasowego ID łączymy się zdalnie z komputerem, widzimy ekran, korzystamy z myszy i klawiatury klienta i bezpośrednio na urządzeniu Klienta diagnozujemy i rozwiązujemy problem. W trakcie udzielania pomocy za pomocą programu do obsługi zdalnej, wymagany jest kontakt telefoniczny z użytkownikiem zgłaszającym problem.
 2. Pomoc użytkowa czyli pomoc w zakresie zwykłego użytkowania oprogramowania nie obejmuje usług szkoleniowych, instalacji/reinstalacji oprogramowania, napraw wynikających z awarii sprzętu, uszkodzeń baz danych, konsultacji i prac związanych z przygotowaniem indywidualnych mechanizmów zamówionych przez Klienta (dodatkowe funkcje oprogramowania, import/eksport danych, raporty itp.). Tego rodzaju dodatkowe usługi świadczone są odpłatnie.
 3. Pomoc użytkowa nie obejmuje uzyskiwania, odnawiania, przenoszenia lub robienia kopii certyfikatów do bezpiecznej transmisji danych wydawanych przez Administrację Celno-Skarbową, kontaktów z Administracją Celno-Skarbową (np. helpdeskiem), zarządzania, konfiguracji i innych czynności związanych z obsługą danych osób fizycznych i podmiotów w ramach portali Administracji Celnej (np. PUESC).
 4. Doraźna pomoc techniczna świadczona poza abonamentem jest świadczona po pisemnym zamówieniu usługi przez Klienta i ustaleniu terminu wykonania usługi. Staramy się świadczyć pomoc na bieżąco. Pomoc w ramach abonamentu PREMIUM ma status wysokiego priorytetu (gwarantowany czas reakcji pkt 15.). Mogą się zdarzyć sytuacje, gdy okres oczekiwania na pomoc świadczoną doraźnie, poza abonamentem PREMIUM wydłuży się. Czas reakcji w przypadku pomocy doraźnej poza abonamentem ustalany jest indywidualnie zgodnie z bieżącymi możliwościami.
 5. Klienci, którzy wykorzystali czas w ramach abonamentu PREMIUM od ceny podstawowej pomocy doraźnej otrzymają rabat 10% od ceny cennikowej.

 

Abonament poDSTAWOWY

 • Aktualizacje - zmiany oprogramowania
 • Taryfa celna
 • Kursy walut
 • Pomoc użytkowa dla pełnych wersji


ROZSZERZONY PREMIUM

 • Aktualizacje - zmiany oprogramowania
 • Taryfa celna
 • Kursy walut
 • Pomoc użytkowa
 • Pomoc techniczna
 • Pierwszeństwo w obsłudze
 • Gwarantowany czas reakcji

Zasady abonamentu (pdf)


Przykłady pomocy użytkowej

 • Odpowiedź na pytanie o sposób wprowadzania na stałe własnych opisów do taryfy celnej.
 • Pytanie o sposób przygotowania deklaracji zerowej intrastat.
 • Pytanie jak zmienić dane użytkowników programu?
 • Jak zapisać dokument do pliku XML?

Problemy i pytania związane z codzienną obsługą oprogramowania są obsługiwane w ramach pomocy użytkowej. Na ogół są one rozwiązywane telefonicznie lub mailowo. W wyjątkowych przypadkach obsługujemy je także za pomocą zdalnego połączenia, jeśli ułatwi ono współpracę.


PRZYKŁADY POMOCY TECHNICZNEJ

 • Rozwiązywanie problemów z instalacją lub działaniem certyfikatów do podpisu elektronicznego.
 • Przeinstalowanie programu na inny komputer.
 • Odtworzenie bazy z najnowszej kopii bazy danych posiadanej przez uzytkownika

Tego rodzaju problemy są najczęściej rozwiązywane za pomocą zdalnego połączenia z komputerem użytkownika za pomoca bezpiecznych narzędzi do obsługi zdalnej. Nasza firma wykorzystuje do tego celu zwykle oprogramowanie Splashtop Business. Informacja na temat "Jak to działa" znajduje się tutaj: pomoc zdalna